Barcamp ແມ່ນຫຍັງ ??

barcamp031

ໃນຊ່ວງນີ້ກໍໃຫ້ຈະຮອດງານ barcamp Vientiane 2015 ແລ້ວ ເຊິ່ງກໍມັກຈະມີຄົນທີ່ຖາມຜູ້ຂຽນຢູ່ເລື່ອຍໆວ່າ barcamp ມັນແມ່ນຫຍັງ ຜູ້ຂຽນກໍໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈກັນໄປສຳລັບຄົນທີ່ຖາມ ແຕ່ກໍຍັງມີຄົນຈຳນວນຫລາຍຢູ່ທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ແທ້ວ່າ

Continue reading

Advertisements