[ Java Tutorial Ep.02 ] : Variables and Data type

Variable-in-Java

ມື້ນີ້ກໍກັບມາຕໍ່ java ກັນອີກໃນບົດຄວາມນີ້ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບ ຕັວປ່ຽນຫລື Variable ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍໃນການຂຽນໂປຣແກຣມ ຈະໄດ້ເອີ້ນໃຊ້ຢູ່ຕະຫລອດເວລາ  ເຮົາມາເລີ່ມກັນເລີຍ

ຕົວປ່ຽນ(Variables)

ສຳລັບນິຍາມຂອງຕົວປ່ຽນນີ້ ຫມາຍເຖິ່ງຊື່ທີ່ກຳນົດຂື້ນມາເພື່ອໃຊ້ໃນເກັບຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງການປະກາດຕົວປ່ຽນຂື້ນມານັ້ນຈະເປັນໄປຕາມກົດການຕັ້ວຊື່

Continue reading

Advertisements

ໂຈດ JAVA : word reverse

ໃຫ້ຂຽນໂປຣແກຣມເພື່ອຮັບຄຳສັບເຂົ້າມາ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ປີ້ນຄຳນັ້ນແລ້ວສະແດງອອກທາງມາ ຕົວຢ່າງ : ຖ້າປ້ອນ Ted ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນ deT Continue reading

[ Java Tutorial Ep.01 ] : Class & Object

ໃນບົດຄວາມນີ້ຈະມາເລີ່ມເວົ້າເຖິ່ງ Class ແລະ Object ເພື່ອໃຫ້ຜູອ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈການ ຂຽນໂປຣແກຣມແບບ Object Oriented Programming ຫລື OOP ເບື້ອງຕົ້ນກັນກ່ອນ ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ Class ແລະ Object ເສຍກ່ອນຈຶ່ງສາມາດໄປຂຽນໂປຣແກຣມທີ່ຍາກຂື້ນໃນອານາຄົດ

class

Class  ນັ້ນປຽບໄດ້ກັບແມ່ແບບ ທີ່ມີການກຳນົດລັກສະນະຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ ເອີ້ນວ່າ  Attribute  ແລະ  ຫນ້າທີ່ການເຮັດວຽກ ເອີ້ນວ່າ Method ເອົາໄວ້ ແລະເຮົາສາມາດນຳແມ່ແບບນີ້ໄປສ້າງເປັນວັດຖຸ (object) ໄດ້

Continue reading

[ Java Tutorial Ep.0 ] : “Hello World”

hellow

ນີ້ກໍຈະເປັນບົດຄວາມຊີລີ່ ການຂຽນໂປຣແກຣມດ້ວຍພາສາ java ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານຂື້ນໄປແລະ ສາມາດໃຊ້ຕໍ່ຍອດໃນການພັດທະນາ android application  ມື້ນີ້ຈະມາເລີ່ມກັນກັບໂປແກຣມທີ່ຄົນຂຽນໂປແກຣມຈະຕ້ອງເຈີ ກໍຄື “Hello World”   ໂປແກຣມນີ້ກໍບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍ   ຈະເປັນການສະແດງຂໍ້ຄວາມວ່າ “Hello World” Continue reading